Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
Nyheder
|
Rådgivning
|
Produkter
|
Natur
|
Vandmiljø
|
Landbrug
CTtools

CT-overfladevand (kvælstof)

CT-overfladevand . (kvælstof)
CT-overfladevand (kvælstof)

Modulet CT-overfladevand består af følgende rapporter, som udarbejdes for brugerdefinerede oplande:

  • Udvikling i husdyrtætheder (hent demo)
  • Udbragt husdyrgødning
  • Kvælstofudvaskning fra landbrugsarealer

Formål med modulet CT-overfladevand er at fremskaffe tilstrækkelig viden og dokumentation for udviklingen i husdyrhold og udvaskning af kvælstof på oplandsniveau, således at der kan træffes afgørelse efter husdyrbruglovens bestemmelser.

Det er herunder formålet at registrere kilder til væsentlige usikkerheder og beskrive den sikkerhed som knytter sig til CHR-data i det konkrete opland. Dette sker i rapporten Udvikling i husdyrtætheder.

I rapporten Udbragt husdyrgødning findes information om hvor meget der importeres/eksporteres af husdyrgødning fra og til oplandet.

Som et sidste led i modulet tilvejebringes en kvælstofbalance på oplandsniveau, hvor den samlede udvaskning til recipienten opsumeres fra alle landbrugsarealer  oplandet.

Kontakt mig om dette Tilmeld til nyhedsbrev
CASE: N-reduktion fra vådområder CASE: N-reduktion fra vådområder
Diffenrentieret kvælstof-reduktionspotentiale ud fra oplandets landskabstyper og jordbundsmæssige forhold

Det er muligt at diffenrentiere kvælstofreduktionspotentialet ud fra landskabstyper og jordbundsmæssige egenskaber. På den måde inddeles landskabet i klasser, som karakteriseres ved to hovedafstrømningsformer, som giver anledning til varierende grader af reduktion af kvælstof. Inden for oplandet afstemmes stof- og vandbalancemæssigt ud fra vandløbs-stationsmålinger. Metoden er beskrevet i ”Vandafstrømning og jordbundsforhold af Lisbeth Wiggers i Vand og Jord, 14. årgang nr. 3, september 2007.

I eksemplet øges kvælstof-reduktionspotentialet markant (mørkere farve) i oplandet ved genopretningen af Egå Engsø.

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT