Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
Nyheder
|
Rådgivning
|
Produkter
|
Natur
|
Vandmiljø
|
Landbrug
Natur

Naturarealer i Danmark

Naturarealer . i . Danmark
Naturarealer i Danmark

I ConTerra arbejder vi med at opgøre påvirkninger fra landbrugsdrift til de danske naturtyper samt med naturgenopretningsprojekter.

En stor del af de danske naturarealer findes i de åbne arealer, hvor der også sker landbrugsdrift. Mange naturarealer er derfor i større eller mindre grad påvirket heraf (faktisk kræver mange naturtyper en form for ekstensiv drift for ikke at springe i skov eller krat).

I 2010 fandtes således ca. 230.000 ha af de registrerede beskyttede enge, heder, moser, overdrev og strandenge inden for det potentielle landbrugsland. Det samlede areal med registrerede beskyttet enge, heder, moser, overdrev og strandenge udgør ca. 340.000 ha. 

Kontakt mig om dette Tilmeld til nyhedsbrev
CASE: Landbrug og lysåben natur CASE: Landbrug og lysåben natur
De lysåbne naturtyper som heder, overdrev, moser og strandenge er gennem de sidste 200 år blevet reduceret til en brøkdel af deres tidligere udbredelse.

Disse naturtyper er meget artsrige og en stor del af de arter, i den danske flora og fauna, der er knyttede til de lysåbne naturtyper er i dag rødlistede. De lysåbne naturtyper trues af tilgroning, arealfragmentering, isolering og globale forandringer.

Naturtypen overdrev er en af de mest artsrige terrestriske naturtyper vi har i Danmark. Naturtypen er udsat, fordi overdrevene er følsomme overfor næringsstoffer, de er driftsbetingede (kræver græsning eller slæt) og har ofte et lille areal, hvilket kan resultere i en hel eller delvis pløjning af arealet.

Der er meget lidt af den oprindelige overdrevsnatur tilbage i Danmark. ConTerra har udviklet arealanalyser, der identificere de tilfælde, hvor der sker inddragelse af f.eks. overdrevsarealer i landbrugsproduktionen.

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT