Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
Nyheder
|
Rådgivning
|
Produkter
|
Natur
|
Vandmiljø
|
Landbrug
CT-tools

CTtools

CTtools
CTtools

CTtools  er et IT-værktøj som muliggør sammenstillinger af landbrugsmæssige forhold samt redegørelser af natur- og miljømæssige påvirkninger fra landbrugsdrift over større eller mindre områder (fx vandoplande). Systemet bygger på en række indsamlede centrale og lokale data om landbrug (samlet i ctzoom) samt jordbundsforhold og miljømæssige parametre. 

CTtools  er opbygget af flere forskellige GIS-services, hvor brugeren kan udtrække specifikke redegørelser (rapporter) målrettet den offentlige miljøforvaltning, vandforsyninger og andre. Samtidig er det muligt at søge registeroplysninger fra landbrugsejendomme og -arealer til brug i den kommunale sagsbehandling m.v. 

1: De tilgængelige GIS-services bygger hovedsageligt på landbrugsdata der kobles til husdyrproduktionsejedomme og markpolygonerne. Servicen sættes op med automatisk dataopdatering i WebGIS eller ArcGIS/MapInfo/GeoMedia

2: I brugerens GIS-system (ArcGIS/MapInfo/GeoMedia) oprettes/redigeres oplande eller områder hvorfra der kan trækkes rapporter. Når et opland eller område er lagt ind i systemet gemmes det til senere brug.

3: Via markpolygon eller husdyrproduktionssted er der direkte link til CTzoom hvor alle landbrugsregistrer er samlet (se mere hér)

4: På baggrund af et defineret opland eller områder (se pkt 2) udtrækkes rapporter, som er specifikke redegørelser over et brugerdefineret tema. Rapporterne udtrækkes i en webbrowser og kræver ingen GIS-system, når først området er defineret.    

Rapporterne er samlet i moduler:

Overfladevand (kvælstof):

  • Udvikling i husdyrtætheder
  • Udbragt husdyrgødning
  • Kvælstofudvaskning fra landbrugsarealer

Grundvand (nitrat):

  • Nitratudvaskning opgjort på oplandsniveau

 

Kontakt mig om dette Tilmeld til nyhedsbrev
CASE: Grundvandskortlægning CASE: Grundvandskortlægning
Den nationale grundvands-kortlægning omfatter risikokortlægninger. ConTerra leverer landsdækkende data via CTtools

 

I forbindelse med grundvands-kortlægningen foretages der kortlægninger af potentielle forureningskilder. ConTerra leverer i den forbindelse landsdækkende kort over bl.a. dyrkningspraksis, husdyrhold og N-udvaskning til Miljøcentrene. Disse data indgår sammen med en stribe andre kortlægninger i en samlet risikovurdering for de enkelte indvindingsområder.

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT