Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
Nyheder
|
Rådgivning
|
Produkter
|
Natur
|
Vandmiljø
|
Landbrug
Indsatsplanlægning

Monitering af nitratudvaskning

Monitering . af . nitratudvaskning

Nitratudvaskningen fra jordbrugserhvervene kan være problematisk i forhold til grundvandet hvis området samtidig er nitratfølsomt. I ConTerra har vi udviklet redskabet til at vurdere udvaskningen i nitratfølsomme områder år efter år på en effektiv måde.

Fra kortlægning til planlægning
Vi analysere landbrugsstrukturen og kvælstofoverskuddet for indsatsområder mht. nitrat til den statslige hydrogeologiske kortlæg­ning. I områder som udpeges som indsatsområder mht. nitrat anbefales det bl.a., at kommunen foretager en detaljeret opgørelse af nitratudvaskningen og beskyttelsesbehovet. I ConTerra har vi udviklet et redskab, som opgør nitrat­udvaskningen ud fra samme datagrundlag og metodik som kendes fra den statslige kortlægning, blot mere detaljeret.

Gør din indsatsplan operationel
En indsatsplan skal vedtages i byrådet. Normalt vil man revidere planen når forholdene – fx landbrugsdriften i planen har ændret sig. Men du kan allerede på forhånd tage højde for dette ved at indskrive i indsatsplanen at der skal foretages en løbende opfølgning. I ConTerra har vi udviklet et GIS-redskab, så du får opgjort udvaskningen år efter år på samme område. Er udvaskningen for høj i forhold til indsatsplanens fastsatte grænse skal der ske en indsats og der følges op herpå, således at drikkevandets kvalitet sikres. Hent vores folder om monitering af nitratudvaskning på Temakort-siden.

Grundvandshensyn og lokale interesser
Grundvandsbeskyttelse udelukker ikke landbrugsdrift, men der sættes skærpede krav til landmandens udnyttelse af kvælstof i marken. Vores beregningsværktøj gør det muligt at beregne hvilke sædskifter, som er i overensstemmelse med indsatsplanens fastsatte grænse for nitratudvaskning fra rodzonen. Vi arbejde med myndigheder, vandværker og lodsejere for fælles løsninger til sikring af drikkevandet.
 

Kontakt mig om dette Tilmeld til nyhedsbrev
CASE: CT- Marklommeregner CASE: CT- Marklommeregner
Få en specifik beregning af kvælstofudvaskningen og fosforoverskuddet fra konkrete sædskifter

Ud fra detaljeret viden om jordbund, vandingsforhold, plantevalg, udbringning af husdyr- og handelsgødning samt viden om høstniveauer mv. kan der opsættes en næringsstofbalance, som på overskuelig vis giver viden om udvaskning af nitrat på markniveau.

Genberegn dit sædskifte med en efterafgrøde eller under andre gødningsforhold og se effekterne. Hent en "kom nemt igang-folder" hér eller læs mere om CT-Marklommeregneren hér 

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT