Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
Nyheder
|
Rådgivning
|
Produkter
|
Natur
|
Vandmiljø
|
Landbrug
Vådområder

Forundersøgelser til kommunale vådområdeprojekter

Forundersøgelser . til . kommunale . vådområdeprojekter
Forundersøgelser til kommunale vådområdeprojekter

Forud for inddragelse af Skov og Naturstyrelsen og FødevareErhverv i realisering af kommunale vådområdeprojekter skal der foretages en ejendomsmæssig forundersøgelse med henblik på at afklare lodsejernes interesse i projektet. En grundig og struktureret udført forundersøgelse kan i sidste ende vise sig at være afgørende for projektets gennemførelighed.

Ejendoms- og landbrugsstrukturanalyse
I ConTerra kombinerer vi vores viden fra de gængse landbrugsregistre med oplysninger om ejendomsforhold. Vi samler de relevante ejendoms- og dyrkningsdata i én strukturanalyse. Sammen med lodsejerinterviews udgør ejendoms- og landbrugsstrukturanalysen det centrale i den ejendomsmæssige forundersøgelse.

Kort fortalt indgår vores ejendoms- og landbrugsstrukturanalyse direkte i den endelige ejendomsmæssige forundersøgelse i form af ejendomskort, beskrivelse af området mht. husdyrbrug, dyrkningsintensitet, struktur mv. og liste med lodsejeroplysninger. Samtidig udgør analysens strukturering af lodsejer- og dyrkningsoplysninger udgangspunktet for den personlige lodsejerkontakt med præsentation af erstatningsmuligheder mm. Hent vores folder på Temakort-siden.  

Opgørelse af miljøeffekter ved genopretningsprojekter
Genopretning af vådområder igangsætter desuden en række andre jordbundsprocesser, som kan føre til frigivelse af jern (okker) og fosfor til vandmiljøet. I ConTerra har vi samlet de gængse jordbundskort og –data. Sammenholdt med viden om stoftransporter og afstrømning i vandløb, områdets nuværende og historiske dyrkning kan vådområdernes indvirkning på miljøet opgøres.  

Kontakt mig om dette Tilmeld til nyhedsbrev
CASE: N-reduktion fra vådområder CASE: N-reduktion fra vådområder
Diffenrentieret kvælstof-reduktionspotentiale ud fra oplandets landskabstyper og jordbundsmæssige forhold

Det er muligt at diffenrentiere kvælstofreduktionspotentialet ud fra landskabstyper og jordbundsmæssige egenskaber. På den måde inddeles landskabet i klasser, som karakteriseres ved to hovedafstrømningsformer, som giver anledning til varierende grader af reduktion af kvælstof. Inden for oplandet afstemmes stof- og vandbalancemæssigt ud fra vandløbs-stationsmålinger. Metoden er beskrevet i ”Vandafstrømning og jordbundsforhold af Lisbeth Wiggers i Vand og Jord, 14. årgang nr. 3, september 2007.

I eksemplet øges kvælstof-reduktionspotentialet markant (mørkere farve) i oplandet ved genopretningen af Egå Engsø.

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT