Conterra Logo
Kontakt
|
Udvikling
|
Markedsdata
|
Miljø
|
Energi
|
Nyheder 
|
Ydelser
|
Profil
27.01.2011

Tema over husdyrtryk

Tema over husdyrtryk

Miljøstyrelsen har i deres vejledning af 24. juni 2010 fastlagt afskæringskriterium for skadesvirkning af nitratudvaskning til overfladevande. Herunder gælder at antal dyreenheder (DE) i det aktuelle opland, hvor projektet agtes gennemført, ikke må have været stigende siden 1. januar 2007. Vejledningen findes opdateret her:

 http://www2.mst.dk/wiki/Husdyrvejledning.Nitrat%20(overfladevand).ashx

Metodisk lægges der op til at det Centrale Husdyrregister (CHR) indeholder de data, der er nødvendige for at se udviklingen i husdyrtrykket i bestemte områder. Det er dog nødvendigt at behandle registrets data, for at de kan bruges til dette formål. ConTerra har efter aftale med Miljøstyrelsen fået til opgave at udarbejde et temakort over husdyrtrykket baseret på CHR-data. I vejledningen gøres der opmærksom på, at en fremgangsmåde som den her valgte ikke ”fuldt ud er et udtryk for nitratudvaskningen fra husdyrproduktionen”.

I vejledningen anføres det videre, at der: ”i det visse tilfælde vil være nødvendigt med supplerende vurderinger, eksempelvis vedr. til- og fraført husdyrgødning i forhold til enkelte opland”. Herudover anføres nødvendigheden for at vurdere ”øvrige kilder” til nitratudvaskning. Yderligere vurderinger vil typisk være knyttet mindre oplande, hvor import og eksport af husdyrgødning ikke nødvendigvis balancerer og/eller hvor anvendelsen af f.eks. afgasset biomasse og anden organisk gødning kan være af betydning. Sådanne vurderinger vil kunne gennemføres ved koblinger mellem gødningsregnskaberne og oplysninger om udbringningsarealer fra GLR (se eksempelvis figuren nedenfor til højre).

De to figurerer viser et udsnit af afgrænsning mellem to mindre oplande. Figuren til venstre viser husdyrproduktionen opgjort på CHR-adressen, mens figuren til højre viser variationen i udbragt husdyrgødning fra gødningsregnskabet fordelt på bedrifternes GLR-areal (mørke farver har størst husdyrtryk). Hent pdf hér

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv
11.01.2019
ConTerra får midler til at sikre bedre kommunikation mellem kommuner og landmænd

ConTerra ApS | Agro Business Park | Niels Pedersens Allé 2 | DK-8830 Tjele | Tlf.: +45 938 935 30 | mail

Udviklet af landIT